FAQs Complain Problems

बसार्इ सरार्इ दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आन्तरिक रु ५००/- र बाह्य रु ७५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बसार्इ सरी जानेको हकमा परिवारको मुलीले बसार्इ सरी जानपाँउ भनि भरेको बसार्इ सरार्इको सुचना फाराम
  • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
  • बसार्इ सरि जानपाँउ भनि निवेदन दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसार्इ सरी आउनेको हकमा बसार्इ सरार्इ गरि आएको स्थानबाट ल्याएको बसार्इ सरार्इको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • परिवार सहित बसार्इ सरार्इ जाने भए परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
  • बसार्इ सरि आउनको लागि निवेदन दिनेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसोबास गरेको स्थानमा बसोबास गरेको देखिने कागजातहरु
  • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा