FAQs Complain Problems

घर/जग्गाको सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ३००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
 • घर/जग्गा सिफारिश गरि पाँउ भनि दिएको निवेदन,
 • आवश्यकता सर्जमिन अनुसार मुचुल्का
 • घर/जग्गाको साविकमा तिरो तिरेको रसिद,
 • घर/जग्गा धनिको मृत्यु भर्इ हकदार भएमा नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र,नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
 • अन्य आवश्यक लिखतका कागजागहरु
 • नगरपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा
 • घरजग्गा सिफारिश गरि पाँउ भनि दिएको निवेदन
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
 • निवेदक तथा हकदारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र)
 • मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • हकवालाको मन्जुरीनामा (कार्यालयमा आर्इ सनाखत गर्नुपर्ने)
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • नागरपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने घर वहाल कर व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद