FAQs Complain Problems

घटना दर्ताको विवरण सच्चाउने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ७५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • कुन विवरण के कति कारणले सच्चाउन पर्ने सो स्पष्टरुपमा खुलार्इ दिएको निवेदन
  • आवश्यकता आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
  • घटना दर्ताको साविक प्रमाणपत्र सक्कलै प्रति
  • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा