FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता सिफारिशका लागि चाहिने काग-जातहरु के के हुन ?

  • संस्था दर्ताका लागि सिफारिश गरिपाँउ भनि दिएको निवेदन
  • दर्ता गर्ने संस्थाको विधान
  • संस्थामा संलग्न रहने कार्यकारी पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • संस्था गर्नका लागि आयोजना गरिएको सभाको निर्णय र उपस्थिति
  • कार्यालय भाडा लिने भए घनधनीसंग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि
  • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा