FAQs Complain Problems

विद्युत जडान सम्बन्धी सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३ फेजसम्मको स्थायी रु ४५०/- र सो भन्दा माथि प्रतिफेज रु ३००/- थप
आवश्यक कागजातहरु: 
  • विद्युत जडान सिफारिश गरिपाँउ भनि दिएको निवेदन,
  • आवश्यकताको आधारमा सर्जमिन मुचुल्का,
  • नक्शापासको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
  • घरजग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपि,
  • नगरपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा