FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents:
PDF icon आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियम ,२०७४.pdf, PDF icon नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf, PDF icon नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf, PDF icon 1-1 २०७५ ७६ को पारीत नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को बजेट वक्तव्य.pdf, PDF icon आर्थिक वर्ष ०७५०-७६ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon उपभोक्ता समितिको पकेट डायरी, २०७५.pdf, PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट नगरपालिकको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट शिक्षा ऐन, २०७५.pdf, PDF icon भीरकोट सहकारी ऐन, २०७5.pdf, PDF icon आ.ब २०७५-७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट (नगर विकास योजना) !!!.pdf

Pages