भीरकोट नगरपालिकाको चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको झलकहरु !!!