FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन

Read More

भीरकोट ७ स्थित खिलुङ् कालिका मन्दिर

Read More

भीरकोट-१, बयरघारी बजार

Read More

No front page content has been created yet.

नगरपालिकाको कार्यालयहरुको नक्सा

Officials

Mayor
9856055514
Deputy Mayor
9856055513
Chief Administrative Officer
9856079111
Information Officer
9856053106

Services

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 •  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ७५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कुन विवरण के कति कारणले सच्चाउन पर्ने सो स्पष्टरुपमा खुलार्इ दिएको निवेदन
 • आवश्यकता आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
 • घटना दर्ताको साविक प्रमाणपत्र सक्कलै प्रति
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कुन घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक भएको हो सो खुलार्इ सरोकारवालाबाट दिएको निवेदन
 • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
 • पहिला घटना दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क र ३५ दिन पश्चात रु ७५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृत्यु दर्ता गरि पाँउ भनि परिवारको मुलीले भरेको सुचना फाराम
 • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
 • मृतक र सुचक दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा मृत्यु भएको हकमा अस्पतालले उपलब्ध गराएको मृत्युको निस्सा
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आन्तरिक रु ५००/- र बाह्य रु ७५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बसार्इ सरी जानेको हकमा परिवारको मुलीले बसार्इ सरी जानपाँउ भनि भरेको बसार्इ सरार्इको सुचना फाराम
 • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिन मुचुल्का
 • बसार्इ सरि जानपाँउ भनि निवेदन दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बसार्इ सरी आउनेको हकमा बसार्इ सरार्इ गरि आएको स्थानबाट ल्याएको बसार्इ सरार्इको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • परिवार सहित बसार्इ सरार्इ जाने भए परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
 • बसार्इ सरि आउनको लागि निवेदन दिनेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बसोबास गरेको स्थानमा बसोबास गरेको देखिने कागजातहरु
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क र ३५ दिन पश्चात रु ७५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्ध विच्छेद गरिपाँउ भनि भरेको सुचना फाराम
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमित मुचुल्का
 • सम्बन्ध विच्छेदका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको निर्णय
 • सम्बन्ध विच्छेदका लागि सुचना दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क र ३५ दिन पश्चात रु ७५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विवाह दर्ता गरार्इ पाँउ भनि श्रीमान श्रीमती दुवै उपस्थित भै भरेको सुचना फाराम
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
 • श्रीमान श्रीमती दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • श्रीमती माइती तर्फको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नगरपालिकामा कानून अनुसार तिर्नुपर्ने घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद/निस्सा

जानकारी