आ. व. २०७४-०७५ को पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठीको झलक