अध्ययन अवलोकन भ्रमण भीरकाेट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय बयरघारी,स्याङ्जा