परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८० मा व्यवस्था भए अनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२ असोज १ गते भीरकोट नगरपालिकाको घोषणा भएको हो । साविक चार गा.वि.स.हरु क्रमशः दार्सिङ्ग दहथुम, खिलुङ्ग देउराली, ढापुक सिमल भञ्ज्याङ्ग र बानेथोक देउराली मिलाएर यो नगरपालिकाको गठन भएको हो ।